Uyuşturucu Suçları ve Cezaları

Uyuşturucu İle İlgili Suçlar: Türleri ve Cezaları

Uyuşturucu kullanma, bulundurma, satış yapma, imal etme, ihraç ve ithal etme gibi suçlar, toplumun sağlığı ve güvenliği açısından ciddi tehlikeler oluşturur. Bu suçlar, genellikle cezai yaptırımlara tabi tutulurlar.

Uyuşturucu Kullanma Suçu:

Uyuşturucu kullanmak, kişinin kendi sağlığına zarar vermesinin yanı sıra topluma da olumsuz etkileri olan ciddi bir suçtur. Kullanıcılar genellikle rehabilitasyon programlarına yönlendirilir.

Uyuşturucu Bulundurma Suçu:

Uyuşturucu madde bulundurmak, genellikle kişinin üzerinde veya kontrolü altında uyuşturucu madde bulundurmak anlamına gelir. Miktarına ve türüne bağlı olarak cezai yaptırımlar değişebilir.

Uyuşturucu Satışı ve Ticareti:

Uyuşturucu satışı ve ticareti, uyuşturucu maddeyi para karşılığında başkalarına vermek veya satmak anlamına gelir. Bu suçlar, genellikle ağır cezai yaptırımlarla karşılanır.

Uyuşturucu İmal, İhracat ve İthalat Suçları:

Uyuşturucu imal etmek, ithal etmek veya ihraç etmek, genellikle organize suç örgütleri tarafından gerçekleştirilen ciddi suçlardır. Bu tür suçlar, uluslararası boyutta işlenirse daha ciddi cezalara tabi olabilir.

Sonuç:

Uyuşturucuyla ilgili suçlar, toplum için ciddi tehlikeler oluşturan ve cezai yaptırımlar gerektiren suçlardır. Önleme ve rehabilitasyon önlemleri, bu suçların azaltılmasında önemli bir rol oynar.

MADDE 188

(1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.

(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.*

(4) a) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, bazmorfin, sentetik kannabinoid ve türevleri, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri veya amfetamin ve türevleri olması,

  1. b) Üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi,

hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.*

(8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı,

Uyuşturucu ile alakalı suçlarda uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir